Nghị định số 128/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản