Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Nhưng thực tiễn kiểm soát ô nhiễm môi trường biển những năm qua cho thấy các quy định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Theo Tiến sĩ Bùi Đức Hiển,Viện […]

Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng

Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành. So với các quy định hiện hành, Nghị định 156/2018/NĐ-CP […]

Thách thức trong giải quyết mâu thuẫn đất đai và thúc đẩy người dân tham gia bảo vệ và phục hồi rừng Tây Nguyên

Thách thức trong giải quyết mâu thuẫn đất đai và thúc đẩy người dân tham gia bảo vệ và phục hồi rừng Tây Nguyên

Mâu thuẫn, tranh chấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên hiện vẫn tồn tại, xuất phát từ sự chồng lấn quyền sử dụng đất. Thực trạng này xảy ra là do sai sót trong quy hoạch giao rừng và đất lâm nghiệp theo tiểu khu mà không đo đạc thực địa và […]

Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong giám sát – đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam

Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong giám sát – đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam

“Quản trị rừng”, “Đánh giá quản trị rừng” hay “Giám sát quản trị rừng” là những khái niệm từng bước được du nhập và thử nghiệm tại Việt Nam, đặc biệt là trong tiến trình Việt Nam tham gia thực hiện các sáng kiến lâm nghiệp có tính quốc tế như REDD+ và FLEGT-VPA. Các […]

Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ rừng ở vùng hành lang xanh Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng

Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ rừng ở vùng hành lang xanh Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng, các mô hình giao, khoán bảo vệ rừng đã được thí điểm và thực hiện ở nhiều địa phương, tuy nhiên, đối tượng rừng được giao, khoán chủ yếu là rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Riêng với các […]

Thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích thông qua hợp tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng

Thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích thông qua hợp tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng

Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích thực tế, minh bạch và hiệu quả được xem là một trong những thách thức cho quá trình thiết lập, vận hành và duy trì các hình thức hợp tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng ở Việt Nam, nhất là giữa các ban quản […]

Vướng mắc trong thực hiện quy định về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn gen trong lĩnh vực lâm nghiệp

Vướng mắc trong thực hiện quy định về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn gen trong lĩnh vực lâm nghiệp

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (ABS) được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhiều nguồn gen quý hiếm, đặc hữu của chúng ta đã bị thất thoát, […]

Từ đất và đất rừng do UBND xã quản lý đến khoảng trống và khoảng chồng pháp luật về đất đai

Từ đất và đất rừng do UBND xã quản lý đến khoảng trống và khoảng chồng pháp luật về đất đai

UBND cấp xã hiện nắm giữ bao nhiêu đất, bao nhiêu rừng? Theo số liệu Kiểm kê đất đai 2015, UBND cấp xã được giao để quản lý một diện tích đất rộng tới 4.880.508 ha, bao gồm 2.066.407 ha rừng nghèo kiệt, 1.265.516 ha các loại rừng khác cùng đất sản xuất nông nghiệp […]

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam hiện có rất nhiều khu rừng truyền thống, gồm: rừng thiêng, rừng nghĩa địa, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng chắn sóng/chắn cát, rừng khai thác chung, rừng bảo tồn loài động – thực vật… Các khu rừng đều được cộng đồng tự nguyện quản lý, […]

Chính sách hỗ trợ cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng: Một vài nhận xét và khuyến nghị

Chính sách hỗ trợ cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng: Một vài nhận xét và khuyến nghị

Rừng và đất lâm nghiệp là công cụ sản xuất quan trọng nhất đối với người dân miền núi, đặc biệt là với các cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. Nhằm đảm bảo cho người dân có đất sản xuất, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, […]