Đắk Nông đầu tư 890 tỷ đồng phát triển rừng tự nhiên, ổn định dân cư 

Đề án phát triển rừng tự nhiên gắn với phát triển kinh tế, xã hội, ổn định dân cư giai đoạn 2022 – 2030 được tỉnh Đắk Nông triển khai từ năm 2023, với tổng kinh phí hơn 890 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án là nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt trên 40% và đến năm 2030 đạt trên 42%.

Đắk Nông sẽ khôi phục nhiều diện tích rừng đã mất

Để đạt mục tiêu đề ra, Đề án đã xây dựng các giải pháp phát triển diện tích và chất lượng rừng tự nhiên. Cụ thể, tỉnh tập trung mọi nguồn lực quản lý, bảo vệ tốt 196.385 ha rừng tự nhiên; giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Tỉnh bảo tồn, phát triển, theo dõi, giám sát, cứu hộ và phát triển sinh vật, đặc biệt các loài động, thực vật nguy cấp, bị đe dọa, các loài đặc hữu và các loài quan trọng khác trong các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.

Đến năm 2025, tỉnh khoanh nuôi, tái sinh trên 5.000 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng; nâng cao chất lượng rừng tự nhiên khoảng 2.040 ha, trong đó, làm giàu 1.000 ha rừng tự nhiên và nuôi dưỡng 1.040 ha rừng; giao khoán bảo vệ khoảng 56.709 ha rừng.

Tỉnh xây dựng thí điểm 15 mô hình phát triển kinh tế rừng; thu hút 6 dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và cho thuê dịch vụ môi trường phát triển du lịch.

Đến năm 2030, tỉnh khoanh nuôi tái sinh khoảng 12.200 ha đất tự nhiên chưa có rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ sung khoảng 270 ha; nâng cao chất lượng rừng tự nhiên khoảng 4.080 ha, trong đó, làm giàu 2.000 ha rừng tự nhiên và nuôi dưỡng rừng 2.080 ha.

Tỉnh giao khoán bảo vệ rừng đạt 151.226 ha. Công nhận vườn di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Tà Đùng; thu hút 12 dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và cho thuê dịch vụ môi trường phát triển du lịch.