Đóng cửa mỏ sét Trúc Thôn

Ngày 5.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định đóng cửa mỏ đất sét chịu lửa và đất sét trắng tại mỏ Trúc Thôn thuộc phường Cộng Hòa (Chí Linh).

Việc đóng cửa mỏ nhằm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác, thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng, bàn giao đất cho UBND tỉnh quản lý theo quy định và cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác. Diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 39 ha. Công ty CP RedstarCera có trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục về đất đai đối với các khu vực đóng cửa mỏ, bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. UBND tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất khu vực đóng cửa mỏ, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực…

Cuối năm 1998, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất sét chịu lửa và đất sét trắng tại mỏ Trúc Thôn cho Công ty CP RedstarCera. Tháng 5.2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Công ty đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt. Ngày 7.12.2021, đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tiến hành kiểm tra thực địa, nghiệm thu và xác nhận về khối lượng công việc theo đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.