Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ NN&PTNT về sắp xếp lại toàn bộ các Tổng cục

Theo văn bản của Bộ Nội vụ, ngày hôm nay (28/4), Bộ NN&PTNT đến hạn hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ.

Trước đó, ngày 26/4, Bộ Nội vụ có văn bản gửi Bộ NN&PTNT về việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ NN&PTNT về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ gồm tổng số 27 đầu mối, trong đó có 21 tổ chức hành chính, 06 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với 04 Tổng cục gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, Chống thiên tai thực hiện phương án sắp xếp như sau:

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lại thành 02 Cục gồm: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Tổng cục Thủy sản tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy lợi tổ chức lại thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lại thành Cục Phòng, chống thiên tai.

Đối với các Cục, tiếp tục duy trì 06 Cục gồm: Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ NN&PTNT về việc tổ chức lại các Tổng cục và một số đơn vị. Ảnh: Đồng Diệm

Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Quản lý chất lượng, chế biến và thị trường nông sản.

Đối với các Vụ, duy trì 06 Vụ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế. Sáp nhập Vụ Quản lý doanh nghiệp và Vụ Tài chính.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục duy trì 03 đơn vị công lập gồm: Viện Chính sách và phát triển nông nghiệp nông thôn; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đổi tên 02 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Tin học và Thống kê thành Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thành Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đưa Trung tâm Khuyến nông quốc gia vào cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT.

Tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II thành trường Chính sách công và phát triển nông thôn, chuyển sang hoạt động theo mô hình tự chủ và mở rộng phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Cùng đó, trong các Vụ sẽ không tổ chức cấp Phòng trong Vụ.