Thừa Thiên – Huế: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, để khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành và cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước về quản lý đất đai và quản lý bảo vệ rừng.

UBND các huyện, thị xã, TP. Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng ban chức năng cấp huyện và chủ rừng tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thừa Thiên – Huế tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện việc kê khai, đăng ký đất đai đăng ký đất đai và và xác định nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013. Đối với những trường hợp người sử dụng đất không thực hiện kê khai, đăng ký đất đai theo thời hạn quy định thì tiến hành xử lý theo định tại Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đặc biệt chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai đảm bảo dành tối thiểu 10% các khoản thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, ưu tiên trong năm 2022 thực hiện đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và Công văn số 4605/UBND-ĐC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp.

Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp để giao cho UBND cấp huyện quản lý đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh xử lý diện tích đất lâm nghiệp hiện do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng chồng lấn lên diện tích đất lâm nghiệp của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp, các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia Bạch Mã theo đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật…