Thanh Hóa: Ban hành Bộ chỉ thị về môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3942/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ thị về môi trường năm 2021.

Theo đó, Bộ chỉ thị nêu rõ: Phát triển dân số, Phát triển nông nghiệp như: Sản lượng lúa, Số lượng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, Diện tích các loại cây trồng sử dụng phân bón vô cơ, Lượng phân bón hóa học (vô cơ) được sử dụng trong nông nghiệp, Lượng hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng trong nông nghiệp. Phát triển thủy, hải sản; Hoạt động làng nghề; Hoạt động lâm nghiệp; Nhu cầu sử dụng đất, nước: Nhu cầu sử dụng nước tưới cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ, Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng sang phát triển khu dân cư, giao thông, công nghiệp, dịch vụ; Thải lượng bụi và khí thải: Thải lượng bụi PM10, TSP tổng số và theo ngành giao thông, công nghiệp, Thải lượng khí SO2, NO2, CO tổng số và theo ngành giao thông, công nghiệp, Tổng lượng nước thải theo các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ; Nước thải theo các lĩnh vực Thải lượng các chất ô nhiễm (SS, BOD, COD, TN, TP) theo các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ, Thải lượng các chất ô nhiễm (SS, BOD, COD, TN, TP) hàng năm từ hệ thống song; Sự cố môi trường; Phát sinh chất thải rắn: Lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo các lĩnh vực: sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, y tế và phế liệu nhập khẩu, Lượng chất thải nguy hại phát sinh theo các lĩnh vực: sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và y tế.

Ra quân làm sạch môi trường biển Sầm Sơn

Đối với vấn đề Biến đổi khí hậu: Lượng phát thải khí nhà kính (CH4, N2O, CO) theo các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Nhiệt độ lượng mưa trung bình hàng năm; Chất lượng môi trường không khí: Hàm lượng các chất (PM10, TSP, SO2, CO2, CO) trung bình hàng năm trong môi trường không khí xung quanh; Chất lượng môi trường nước mặt lục địa: Hàm lượng các chất (TSS, DO, BOD5, COD, N- NH4+, N- NO3, N-NO2-, P- PO43-, tổng Coliform, Fe, Mn, Cu) trong môi trường nước vùng cửa sông, Chất lượng môi trường nước biển ven bờ; Chất lượng nước dưới đất; Đa dạng sinh học; Chất lượng môi trường đất; Đầu tư cho bảo vệ môi trường; Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM và kế hoạch BVMT; Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý, chủ trì phối hợp vớ các Sở, ngành, UBND huyện thị, thành phố và các đơn vị có liên quan cập nhật thông tin, số liệu Bộ chỉ thị môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.