Hưởng ứng Tháng hành động Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Thực hiện hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày MTTG và Ngày Quốc tế về ĐDSH năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 207/UBND-VP3 giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh hoạ

Tại Việt Nam, nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động.

Cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược, đề án, nhiệm vụ và giải pháp về: Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan. Quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa và thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế – xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Vă bản số 2298/BTNMT-TTTNMT về hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày MTTG và Ngày Quốc tế về ĐDSH năm 2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 207/UBND-VP3 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dưng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng của Tháng hành động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021.

Trong đó lưu ý, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp nên cần căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và để kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.