Hiện trạng rừng Việt Nam trong 13 năm qua

Ước tính năm 2020, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,6 triệu ha và tỷ lệ che phủ rừng là 42%.

Nguồn: