Chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên về việc chuyển mục đích sử dụng 38 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm thống nhất số liệu, hồ sơ và thực địa, bảo đảm chỉ tiêu đất rừng phòng hộ đã được Chính phủ phê duyệt; rà soát các nội dung có liên quan đến các quy hoạch sử dụng đất, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được xem xét, quyết định thực hiện.

UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan…

Nguồn: