Quảng Trị: Phê duyệt công trình khoán bảo vệ rừng năm 2020

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 204/QĐ-SNN về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình khoán bảo vệ rừng năm 2020, thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Theo đó, công trình “Khoán Bảo vệ rừng phòng hộ năm 2020”, chủ đầu tư là Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Địa điểm xây dựng công trình tại khu vực rừng đã đưa vào bảo vệ năm 2020 thuộc các tiểu khu: 594, 595, 596, 589A, 591, 593, 592B, 597, 604T, 598T, 599T, 600T, 601, 602 thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh; tiểu khu 556, 558, 557H, 575H xã Vĩnh Hà và tiểu khu 576, 578, 579, 580, 581, 582 xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Mục tiêu của công trình là đảm bảo rừng không bị xâm hại, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra. Ảnh minh họa

Công trình được xây dựng với mục tiêu giúp quản lý tốt diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên phòng hộ, đảm bảo rừng không bị xâm hại, hạn chế mức thấp nhất cháy rừng xảy ra. Đồng thời, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng dự án.

Công trình Khoán bảo vệ rừng phòng hộ năm 2020 được thực hiện trên diện tích 7.930 ha gồm 727 lô, trong đó rừng trồng chiếm 1.121 ha, rừng phòng hộ là 4.913,3 ha, rừng tự nhiên sản xuất là 1.895,7. Tổng dự toán được phê duyệt là 3.181.763.000 đồng gồm các chi phí khoán bảo vệ rừng khu vực II, III; chi phí khoán bảo vệ rừng ngoài khu vực II, III; chi phí lập hồ sơ thiết kế và chi phí quản lý.

Nguồn vốn được huy động từ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Quảng Trị giao Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải thực hiện hiệu quả Quyết định trên.