Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm về động vật hoang dã

Thanh tra Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1908/SNN-KL ngày 22/6/2020 yêu cầu Thanh tra Sở và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

TP Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm về động vật hoang dã. Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT yêu cầu Thanh tra Sở và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã.

Sở NN&PTNT cũng yêu cầu Thanh tra Sở và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ.

Đặc biệt, chú trọng công tác tiếp nhận thông tin, tin báo do các tổ chức, cá nhân cung cấp, phân tích xử lý thông tin, kiểm tra kịp thời khi có cơ sở pháp lý, tránh để lọt thông tin trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ được nhà nước giao. Khi thi hành công vụ yêu cầu các cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh tra Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội theo quy định.