Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Nghị định của Chính phủ nêu rõ, không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ban hành ngày 20.4.2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: PCTT)

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ban hành ngày 20.4.2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu lực từ ngày 15.6.2020.

Tại Điều 4 về nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ, Nghị định nêu rõ, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Không tiếp nhận những hàng hóa không được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật, các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của nhà nước và của nhân dân.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phải thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết với Bên viện trợ.

Tại Điều 6, Nghị định quy định quy trình tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ gồm các bước đó là: Chuẩn bị tiếp nhận viện trợ; Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ; Thực hiện tiếp nhận viện trợ.

Nghị định cũng quy định về việc chuẩn bị tiếp nhận viện trợ . Cụ thể, không quá 1 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận thông tin của Bên viện trợ, cơ quan chủ quản giao một đơn vị trực thuộc làm chủ khoản viện trợ.

Chủ khoản viện trợ phối hợp với Bên viện trợ để thống nhất các nội dung chính của khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ gồm: hình thức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, số lượng và giá trị phân bổ, cách thức và địa điểm tiếp nhận và các nội dung khác liên quan.