Quảng Nam: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý rừng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2792/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ban hành thực hiện nhằm mục đích xem xét, đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được kiểm tra, bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác kiểm tra.

Quảng Nam là địa phương có diện tích rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh lớn của cả nước.

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; đối tượng kiểm tra tại Chi Cục kiểm lâm tỉnh và một số Hạt Kiểm lâm (do Chi Cục kiểm lâm tỉnh lựa chọn) và thời gian kiểm tra trong Quý III/2020. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; các thành viên là đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục kiểm lâm tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này; Đoàn Kiểm tra liên ngành thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; thực hiện kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo về nội dung được kiểm tra và gửi về Sở Tư pháp chậm nhất trước 05 ngày kể từ ngày có thông báo kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2020; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành; Chi Cục kiểm lâm tỉnh lựa chọn 02 Hạt Kiểm lâm để Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra.

Một vụ cháy rừng do đốt thực bì tại Quảng Nam.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị còn lại tự kiểm tra các nội dung nêu trên và các nội dung khác theo Kế hoạch do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành; báo cáo kết quả kiểm tra thành một mục riêng trong Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/01/2021.