Công ty nước sông Đà trốn trách nhiệm sự cố nước sạch