Nghệ An, Hà Tĩnh: Cháy rừng liên miên

Nguồn: VTC1