Hà Nội nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật

Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng bản đồ các bệnh, bản đồ dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm, triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng.

Theo Kế hoạch số 1371/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng bản đồ các bệnh, bản đồ dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm; triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng như mô hình quản lý, điều trị một số bệnh do tác động của biến đổi khí hậu; mô hình cảnh báo sớm đáp ứng nhanh trong giám sát xử lý bệnh dịch…

Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng bản đồ các bệnh, bản đồ dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm, triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng.

Theo Kế hoạch số 1371/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng bản đồ các bệnh, bản đồ dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm; triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng như mô hình quản lý, điều trị một số bệnh do tác động của biến đổi khí hậu; mô hình cảnh báo sớm đáp ứng nhanh trong giám sát xử lý bệnh dịch…

Sở Y tế Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của các đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành để đề ra những giải pháp phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: