Kiểm soát buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trong ngành Tài chính

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc hệ thống, đề nghị đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc bộ chỉ đạo chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động thuộc phạm vi quản lý nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống phổ biến, quán triệt tới CBCCVC và người lao động trong toàn đơn vị, hệ thống không mua bán, sử dụng hay biếu tặng, nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã quý hiếm và động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ, không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền để mỗi CBCCVC và người lao động là một thành viên bảo vệ động vật hoang dã và là tuyên truyền viên tích cực bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ đa dạng sinh học.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho CBCCVC và người lao động về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại vào môi trường và nâng cao nhận thức về bảo tồn.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo in, báo điện tử thuộc Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử các đơn vị, hệ thống thuộc bộ tăng cường đăng tải tin, bài viết tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.

Nguồn: