Khuyến khích đầu tư bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước

Tại dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chính sách đầu tư cho bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư cho bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước quan trọng, bao gồm:

1- Xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất thiết yếu và bảo đảm chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng ở cấp trung ương và địa phương; đào tạo phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực trong bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; đảm bảo phân bổ kinh phí cho quản lý hiệu quả các khu bảo tồn đất ngập nước, vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn theo quy định của pháp luật.

2- Phát triển các hoạt động dịch vụ liên quan đến đa dạng sinh học, thực hiện du lịch sinh thái tại các vùng đất ngập nước quan trọng phù hợp với quy định của pháp luật.

3- Hỗ trợ đầu tư và tạo cơ chế hưởng lợi cho các bên liên quan, cộng đồng dân cư tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng. Gắn trách nhiệm của người sử dụng lợi ích của đất ngập nước với đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng.

4- Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước trên cơ sở phương pháp tiếp cận hệ sinh thái và các phương thức đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng tại các vùng đất ngập nước quan trọng hoặc khu bảo tồn đất ngập nước.

5- Tuần tra, giám sát đa dạng sinh học các khu bảo tồn đất ngập nước, khu Ramsar và các vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn; nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện đời sống người dân trong khu bảo tồn và vùng đệm khu bảo tồn đất ngập nước.

Huy động sự tham gia của cộng đồng

Theo dự thảo, sẽ phát triển nguồn nhân lực về quản lý vùng đất ngập nước quan trọng thông qua việc kiện toàn tổ chức quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng từ Trung ương đến địa phương; tăng cường năng lực về quản lý và bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng cho đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường ở Trung ương và địa phương; nâng cao kỹ năng quản trị tài nguyên đất ngập nước cho các Ban quản lý khu bảo tồn đất ngập nước và cộng đồng, các bên liên quan đến các vùng đất ngập nước.

Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước. Cụ thể, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đều có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thông tin liên quan đến các vùng đất ngập nước theo quy định của pháp luật; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các bên liên quan trong bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng thông qua các phương thức đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; bảo tồn và phát huy các giá trị và tri thức truyền thống, bản địa trong bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.