Đắk Lắk chuyển đổi mục đích sử dụng gần 12.700ha đất rừng

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đổi gần 12.700ha đất rừng để thực hiện các dự án an ninh quốc phòng, kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tổng số diện tích đất rừng chuyển đổi mục đích nêu trên nằm trong danh mục đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, diện tích được tỉnh Đắk Lắk đề nghị chuyển đổi bao gồm hơn 10.000ha đất rừng sản xuất, hơn 1.700ha đất rừng phòng hộ và hơn 427ha đất rừng đặc dụng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh sẽ sử dụng hơn 4.000ha thực hiện các dự án định canh, định cư; hơn 1.755ha cho các dự án an ninh, quốc phòng; hơn 4.430ha cho các dự án năng lượng (điện năng lượng mặt trời là chủ yếu); các công trình thủy lợi hơn 937ha; các dự án nông lâm nghiệp hơn 784ha và hơn 687ha cho các dự án dịch vụ, thương mại…