Độ che phủ rừng của cả nước đạt hơn 41%

ThienNhien.Net – Thông tin từ Bộ NN& PTNT, diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.631.934ha, độ che phủ tương ứng là 41,19%.

Bộ NN& PTNT vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2016, diện tích rừng toàn quốc hiện có 14.377.682ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.631.934ha, độ che phủ tương ứng là 41,19%.

So với số liệu công bố năm ngoái, hiện trạng rừng cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về độ che phủ rừng. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2015, diện tích rừng để tính độ che phủ toàn quốc là hơn 13,52 triệu hecta, độ che phủ đạt 40,84%.

Về trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ NN&PTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016. Đồng thời tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Đối với UBND các tỉnh, TP giao UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.Đồng thời, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.