Thông tin về cây trồng biến đổi gene tại 26 quốc gia

ThienNhien.Net – Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong Nông nghiệp (ISAAA), diện tích canh tác cây trồng biến đổi gene đã tăng gấp 110 lần sau 21 năm thương mại hóa – phát triển từ 1,7 triệu hécta năm 1996 lên tới 185,1 triệu hécta vào năm 2016.

Báo cáo cũng chỉ ra các lợi ích lâu dài của cây trồng biến đổi gen đối với nông dân đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển và lợi ích của một số giống cây mới được chấp thuận thương mại hoá trong thời gian gần đây đối với người tiêu dùng.

Nguồn: