Trường hợp bồi thường tái định cư bằng nhà ở và đất ở

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 8-4.

Ảnh minh họa

Theo đó, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đủ điều kiện được bồi thường mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, trong các trường hợp sau:

– Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi toàn bộ đất ở;

– Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi đất ở và diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở (đối với khu vực các huyện, thị xã: nhỏ hơn 30 m2; đối với khu vực các quận: là diện tích không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng công trình theo quy định.

Trường hợp trên, nếu ở khu vực các quận thì hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bồi thường bằng 1 căn hộ chung cư tái định cư cho 1 chủ sử dụng đất (Diện tích căn hộ được bồi thường không cao hơn 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi nhưng không thấp hơn suất tái định cư tối thiểu 30 m2).

Phần diện tích căn hộ tái định cư vượt 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi hoặc lớn hơn 30 m2 (đối với trường hợp bị thu hồi đất ở nhỏ hơn 15 m2) phải mua theo giá bán nhà do UBND TP quy định nhân hệ số K= 1,1.

Nếu ở khu vực các huyện, thị xã thì hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bồi thường bằng đất ở.

Đối với trường hợp bồi thường bằng đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền.

Người được bồi thường bằng nhà ở, đất ở theo quy định này nếu có nguyện vọng thì được bồi thường bằng tiền và hỗ trợ tiền tự lo tái định cư.

Ngoài ra, các trường hợp được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai mà không có hồ sơ, chứng từ chứng minh các khoản chi phí đã đầu tư vào đất còn lại (trừ trường hợp thu hồi đất công ích) thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo mức sau:

– Đối với đất nông nghiệp trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm: 50.000 đồng/m2; đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản: 35.000 đồng/m2. Mức bồi thường tối đa không vượt quá 250.000.000 đồng/chủ sử dụng đất

– Đối với đất rừng sản xuất bị thu hồi đến 01 (một) ha: 25.000 đồng/m2; đối với đất rừng sản xuất bị thu hồi từ trên 01 (một) ha trở lên: 7.500 đồng/m2. Mức bồi thường tối đa không vượt quá 500.000.000 đồng/chủ sử dụng.

– Đối với đất phi nông nghiệp (được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, cho thuê): 35.000 đồng/m2.