WWF tuyển Chuyên gia

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang tuyển 01 Chuyên gia Xây dựng bộ tài liệu về kinh nghiệm tiến trình tiếp cận và thực hiện chứng chỉ rừng FSC để nhân rộng Dự án Mây Tre Keo Bền Vững (SBARP/WWF).

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email trung.locvu@wwfgreatermekong.org trước ngày 26/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.