Dự thảo về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

Dự thảo nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất đai sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, vùng; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, đánh giá đất thuộc thẩm quyền.

Về địa chất và khoáng sản, Bộ có trách nhiệm quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong phạm vi cả nước; khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, khu vực có khoáng sản độc hại; thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; cấp, gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên ngành, liên tỉnh, liên vùng và quốc gia về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, sự cố môi trường, quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, quản lý cảnh quan và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường các lưu vực sông, quan trắc môi trường, sức khỏe con người và môi trường, phát triển công nghệ môi trường, dịch vụ bảo vệ môi trường, các vấn đề môi trường xuyên biên giới theo quy định của pháp luật.

Về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ xây dựng chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Bộ về lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu; viễn thám…

Cơ cấu tổ chức

Theo dự thảo, các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia; Cục Đo đạc – Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Vụ Kế hoạch được tổ chức 03 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ và quyết định quy định danh sách các tổ chức sự nghiệp khác hiện có trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục, thanh tra, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Cục trực thuộc Bộ; vụ, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Tổng cục trực thuộc Bộ.