Bình Dương: Phấn đấu 100% cơ sở gây ô nhiễm được xử lý triệt để

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương cho biết, trong thời gian tới, toàn ngành Tài nguyên tỉnh phấn đấu đến năm 2020, Bình Dương có 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để và bảo đảm không để phát sinh trường hợp mới.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh là 284.000m3/ngày, trong đó nguồn thải từ hoạt động công nghiệp khoảng 140.000m3/ngày.

Để kiểm soát các nguồn thải công nghiệp, tỉnh Bình Dương đã xây dựng ba trạm quan trắc nước mặt tự động phục vụ cho công tác quan trắc chất lượng nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đồng thời, tỉnh này cũng đã xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động từ năm 2009 và đã đưa vào vận hành ổn định. Hiện toàn tỉnh đã có 57 chủ nguồn thải đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải và kết nối về Trạm điều hành trung tâm của Sở TN&MT, trong đó có 21 khu công nghiệp, giúp kiểm soát liên tục và tự động 70% tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh.

Bình Dương đã tranh thủ được nguồn vốn ODA để đầu tư các dự án xử lý chất thải, thu gom xử lý nước thải và tạo điều kiện để xã hội hóa việc thu gom, xử lý chất thải rắn. Quỹ bảo vệ môi trường đã được tỉnh đầu tư với tổng vốn 100 tỷ đồng và đã cho 40 dự án của doanh nghiệp vay vốn với số tiền là 90 tỷ đồng để xây dựng các công trình xử lý chất thải nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục  triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nằm trong danh sách di dời; các doanh nghiệp thải nước thải ra kênh Ba Bò, suối Bưng Cù, suối Siệp; các doanh nghiệp nằm trong lưu vực thoát nước Chòm Sao-Suối Đờn và các doanh nghiệp nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và môi trường nghiêm trọng. Tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật bổ sung các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và phối hợp cấp huyện điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải. Duy trì việc kiểm tra, vận hành thiết bị tại các Trạm quan trắc tự động, khắc phục kịp thời các sự cố về lỗi thiết bị tại các Trạm cơ sở. Tập trung xử lý dứt điểm các đơn vị gây ô nhiễm môi trường kéo dài.