Dự án Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh tuyển Tư vấn

Ban quản lý Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh tổ chức tuyển chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc Kế hoạch hoạt động năm thứ năm (2016), cụ thể:
– Gói thầu số 02.TV-2016: Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho 1 THT (THT thu mua chế biến nông sản Đức An) để đưa sản phẩm gạo Đức Thọ vào siêu thị, đại lý lớn trong và ngoài tỉnh.
– Gói thầu số 05.TV-2016: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi hình thức tổ chức THT chè sang HTX chè.
– Gói thầu số 06.TV-2016: Tư vấn tập huấn kỹ năng quản lý điều hành cho THT/HTX và người dân thuộc chuỗi sản phẩm lúa, chè, rau, lợn.
– Gói thầu số 07.TV-2016: Tư vấn tập huấn marketing sản phẩm cho THT/HTX và người dân thuộc chuỗi sản phẩm lúa, chè, rau, lợn.
– Gói thầu số 18.TV-2016: Tư vấn điều tra đánh giá sơ bộ tác động của BĐKH trong nông nghiệp tại Hà Tĩnh.
Các đơn vị/chuyên gia tư vấn có nhu cầu tham gia sẽ được Ban quản lý Dự án cung cấp Điều khoản tham chiếu (TOR).
Liên hệ:
Ban quản lý Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.686579.
Thời gian cung cấp TOR và thời gian nhận Hồ sơ đề xuất/Lý lịch khoa học: từ  07 giờ, ngày 8/6/2016 đến 17 giờ, ngày 22/6/2016 (trong giờ hành chính).