Đẩy mạnh trồng rừng ven biển

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có rừng ven biển khẩn trương chỉ đạo đẩy mạnh trồng rừng ven biển.

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020, thời gian qua các Bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo triển khai rà soát, xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ven biển đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn
Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Tuy nhiên, qua kiểm tra một số Dự án trồng rừng và báo cáo của các địa phương cho thấy, tiến độ triển khai các Dự án còn chậm, kết quả trồng rừng ven biển đạt thấp so với mục tiêu, yêu cầu; các lý do chủ yếu là: Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020 và quy định pháp luật mới có liên quan đến quản lý đầu tư công, nên nhiều địa phương lúng túng trong công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt Dự án; một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ trong chỉ đạo xây dựng, phê duyệt triển khai các Dự án, Ban quản lý Dự án chưa đủ năng lực.

Bên cạnh đó các dự án được phê duyệt muộn nên thời gian thực hiện trong năm 2015 ngắn, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công trình và giải ngân Dự án; chưa chủ động chuẩn bị vật tư, cây giống đủ số lượng và tiêu chuẩn (do yêu cầu thời gian vườn ươm dài); hiện trường, quỹ đất trồng rừng ven biển khó khăn; một số Ban quản lý Dự án trồng rừng ven biển không do cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp làm chủ đầu tư, quản lý nên việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo thiếu đầy đủ, thống nhất.

Để sớm khắc phục tình trạng trên đây, tổ chức thực hiện thành công Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có rừng ven biển khẩn trương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các Dự án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển khẩn trương hoàn thiện thủ tục Dự án theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2015 và 2016, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, khối lượng các công trình.

Chủ các Dự án báo cáo kết quả thực hiện các hạng mục bảo vệ và phát triển rừng ven biển hàng tháng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan đầu mối) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư các Dự án đã được duyệt và dự kiến các Dự án đề xuất mở mới lập kế hoạch thực hiện các hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ven biển từng năm đến 2020 theo từng Dự án và nguồn vốn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2016 (đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ Email:bhnhungfsiv@yahoo.com) để tổng hợp, đề nghị bố trí vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra chỉ đạo, tổ chức tiếp tục rà soát, xác định quỹ đất, hiện trường trồng rừng, chủ động chuẩn bị các điều kiện trồng rừng (vật tư, cây giống đủ số lượng và tiêu chuẩn, khảo sát thiết kế); xem xét giao đơn vị chủ quản đầu tư các Dự án có chuyên môn về bảo vệ, phát triển rừng ven biển phù hợp với thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối về quản lý rừng ven biển ở địa phương.