Việt Nam tham gia dự án khu vực do UNIDO tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”.

Dự án trên do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UNIDO hoàn thiện, ký văn kiện Dự án với đại diện các bên tài trợ và triển khai thực hiện theo quy định.

Dự án trên có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện Công ước Stockholm, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, việc thực hiện Dự án áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có và kinh nghiệm môi trường tốt nhất để giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định từ các ngành công nghiệp Việt Nam là hoàn toàn thiết thực.