Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”.

Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 là “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững” (Biodiversity for Sustainable Development).

 Để hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế, xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.
Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào: bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương.
Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế đa dạng sinh học vào ngày 22 tháng 5; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về đa dạng sinh học nói chung; đa dạng sinh học và phát triển bền vững nói riêng; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.