Bộ Công thương tuyển Tư vấn

Bộ Công thương (MoIT) đang tuyển Tư vấn cho Ngành điện gió Việt Nam.

Liên hệ:

Phòng Năng lượng Mới và Tái tạo
23 Ngô Quyền, Hà Nội
Tel.: 844 62786178; Mob. 0989994216
dungpt@moit.gov.vn