Hướng dẫn quản lý vốn ngân sách bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát thanh toán, các bộ, ngành và các địa phương giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho từng dự án.

Dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng phải đảm bảo đủ các thủ tục đầu tư dự án theo quy định; các dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư thuộc địa phương quản lý có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải được Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do địa phương thực hiện thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

Đối với vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo chính sách chung đảm bảo theo quy định, các địa phương thực hiện thẩm định nguồn vốn trước khi phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến thẩm tra phân bổ vốn đầu tư đối với dự án do các bộ, ngành Trung ương quản lý gửi các bộ, ngành trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các bộ, ngành.

Trường hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến để Kho bạc Nhà nước dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi số vốn đã thanh toán cho dự án đó.

Các bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư các dự án được phân bổ vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách Nhà nước số vốn đã thanh toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân bổ không đúng quy định gây ra.

Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, trong quá trình tham gia với các đơn vị liên quan về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, Sở Tài chính đồng thời thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước khi các cơ quan trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh quản lý, Phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngay trước khi trình UBND cấp huyện quyết định.

Thông tư này có hiệu lực từ 15-8-2014, thay thế Thông tư số 172/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.