Những lỗ hổng trong đánh giá tác động môi trường và hệ lụy tới cộng đồng