Phê duyệt danh mục các dự án hạ tầng TPHCM giai đoạn 2

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án có tổng kinh phí 524 triệu USD, trong đó, vốn vay WB là 450 triệu USD từ 2 nguồn: Vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 200 triệu USD, vốn vay Ngân hàng Tái thiết Phát triển Quốc tế (IBRD) 250 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 74 triệu USD, được bố trí từ ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

Dự án được thực hiện từ năm 2014-2019, trong đó sẽ xây dựng tuyến cống thu gom để chuyển tải nước thải từ giếng bờ Đông sông Sài Gòn đến nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè; xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè với công suất 480.000 m3/ngày tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống cống cấp 2, cấp 3 cho Quận 2 để thu gom nước thải từ các hộ dân và các khu dân cư đấu nối vào tuyến cống bao đưa nước thải về nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

*Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt cập nhật danh mục Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, tổng kinh phí Dự án là 2,3 triệu USD, trong đó, ADB viện trợ không hoàn lại (Quỹ năng lượng sạch Châu Á ủy thác qua ADB) 2 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 300.000 USD, do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên đóng góp.

Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh cập nhật Đề cương và văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định hiện hành.