10.000 tỷ đồng quy hoạch chất thải rắn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

Quy hoạch này được lập trên cơ sở từng bước đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh và quá tải, bảo đảm giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. Xây dựng đồng bộ các khu xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh và hệ thống thu gom, vận chuyển phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

Theo Quyết định, ước tính vốn đầu tư triển khai quy hoạch là 10.000 tỷ đồng.