Có phương án trồng rừng thay thế mới chuyển mục đích sử dụng

ThienNhien.Net – Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chỉ được thực hiện khi đã có phương án trồng rừng thay thế với diện tích ít nhất bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013.

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chỉ được thực hiện khi có dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng; có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chỉ được thực hiện khi có phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác, với diện tích trồng rừng thay thế ít nhất bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hoặc chứng từ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Cũng theo Thông tư, trường hợp địa phương cấp tỉnh có diện tích rừng chuyển sang mục đích khác nhưng không còn hoặc không còn đủ quỹ đất để trồng rừng thay thế, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lập văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí trồng rừng thay thế ở địa phương khác.

Chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng phải lập phương án, thiết kế và trồng rừng thay thế theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp chủ dự án không có điều kiện tổ chức trồng rừng thay thế, phải báo cáo rõ lý do, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận nộp bằng tiền. Số tiền nộp để trồng rừng thay thế theo thiết kế, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả chi phí khảo sát, thiết kế, xây dựng rừng, chi phí quản lý đến khi thành rừng). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tổng số tiền, thời gian nộp; chủ dự án phải chấp hành nghiêm túc việc nộp tiền theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.