Đẩy nhanh thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa chỉ đạo các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương thành lập, kiện toàn nhân sự Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, thành phố, mở tài khoản để tiếp nhận chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, sớm hoàn thành công tác rà soát, xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng phục vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đối với những tỉnh, thành phố đã có nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2012, trong quý I/2013 phải hoàn thành giải ngân, chi trả đến từng chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân được giao khoán bảo vệ rừng.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2012, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng cả nước đạt gần 1.200 tỷ đồng.