Hội nghị cao cấp lần thứ 4 về Các thành phố môi trường bền vững

ThienNhien.Net – Ngày 21-22/3, tại Hà Nội, Hội nghị cao cấp lần thứ 4 về Các thành phố môi trường bền vững (HLS ESC) sẽ được tổ chức bởi Chính phủ Việt Nam, Nhật Bản, Úc, Inđônêxia và Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị HLS ESC lần thứ 4 là một diễn đàn cấp cao và toàn diện để tập trung các bên liên quan trong khu vực Đông Á xem xét tiến độ và thảo luận về các vấn đề ưu tiên phát triển đô thị bền vững trong khu vực Châu Á.

190313_TT_hoinghi4thanhpho

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan phát triển song phương và quốc tế, mạng lưới các thành phố, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư nhân, giới học viện và các nhóm cộng đồng.

Mục tiêu chính của hội nghị là cung cấp một nền tảng cho việc trao đổi thông tin và trao đổi kiến thức về xây dựng ESC trong khu vực và giữa các bên liên quan; rà soát và báo cáo tiến độ Chương trình các thành phố Môi trường bền vững kiểu mẫu ASEAN được tài trợ bởi Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF) xây dựng dựa trên kết quả năm thứ nhất thực hiện chương trình; chia sẻ thông tin về chương trình hỗ trợ các tổ chức quốc tế, chia sẻ công nghệ và chuyên môn của khu vực tư nhân cũng như hợp tác giữa các thành phố với thành phố về xây dựng ESC; thảo luận những cải cách pháp lý cần thiết và phát triển chính sách trong việc thực hiện phát triển ESC; xác định khả năng hợp tác giữa các nước ESC về ESC với các sáng kiến khác, bao gồm sáng kiến “Thành phố tương lai” của Chính phủ Nhật Bản.

Ngoài ra, Hội nghị sẽ đưa ra các thông báo cụ thể cho các Bộ trưởng và sẽ được báo cáo trong các cuộc họp chuẩn bị hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Cấp cao Đông Á (EAS EMM).