Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh hoạ: sdrc.com.vn
Ảnh minh hoạ: sdrc.com.vn

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng rà soát nội dung các Chương trình, Đề án, Nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ cần lựa chọn đúng các nhiệm vụ cần thiết, đơn vị chủ trì phù hợp để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả triển khai Kế hoạch, tránh chồng chéo, trùng lặp các nội dung đã được giao trong các Chương trình, Đề án khác gây lãng phí nguồn lực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung căn cứ xác định về nhu cầu vốn, khả năng huy động và cơ cấu nguồn tài trợ để thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi và chủ động các biện pháp huy động phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, Chiến lược bảo vệ môi trương quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2020 kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Trên cơ sở đó, đến năm 2030 sẽ ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.