Trên 58% cơ sở y tế được công nhận xử lý triệt để ô nhiễm

ThienNhien.Net – Bộ Y tế cho biết, theo số liệu báo cáo tổng hợp từ 72 đơn vị cơ sở y tế trung ương, năm 2012, tổng lượng chất thải rắn là 7.333kg/ngày và nước thải là 30.159m3/ngày; tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, tổng lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh 38,8 tấn/ngày và tổng lượng nước thải y tế phát sinh là 90.752m3/ngày.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Năm 2012, cả nước có 49/84 cơ sở được công nhận xử lý triệt để ô nhiễm môi trường (chiếm 58,3%); 23/84 cơ sở đang làm các thủ tục trình chứng nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường triệt để (chiếm 27,4%); 12 cơ sở đang chuẩn bị đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý chất thải y tế…

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 08/2012/TT-BYT (17/5/2012) hướng dẫn cấp phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”…

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức, cơ chế, chính sách và văn bản qui phạm pháp luật về quản lý chất thải y tế; ưu tiên tập trung nguồn lực xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực quan trắc, đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động sức khỏe; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý chất thải y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền, ban, ngành, các cơ sở y tế và người dân trong việc xử lý chất thải y tế.

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản chỉ đạo và hoạt động quản lý môi trường y tế như: kế hoạch truyền thông cho Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 và dự thảo Dự án vệ sinh nông thôn; kế hoạch Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015; kế hoạch công tác quản lý hóa chất gia dụng, hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2012 – 2015…