Nâng cao trách nhiệm tham mưu trong ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo nhằm góp phần xây dựng Báo cáo tư vấn của Hội đồng cho đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tháng 4/2013.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng thực hiện các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện của Đảng về công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phân tích những thuận lợi khó khăn đối với việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu nói trên.

Theo ông Lê Công Thành, Cục trưởng Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Tuy nhiên, biến đối khí hậu cũng là cơ hội cho việc phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.

Biến đổi khí hậu đang đặt ra những vấn đề lớn về nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường và tài nguyên của các ngành, các cấp cũng như các doanh nghiệp; hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, về bảo vệ môi trường và tài nguyên châm được cụ thể hóa và đưa vào thực tiễn; các chế tài để xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Trưởng Tiểu ban Văn hóa – Xã hội – Con người (thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương) đã đề xuất một số giải pháp như cần hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý nhà nước đồng bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tài nguyên, đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tạo cơ chế để biến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tài nguyên trở thành động lực cho phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương cho rằng các đại biểu đã đề xuất nhiều vấn đề ở tầm quan điểm, có tiếp cận mới dưới góc độ khoa học. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu cái nhìn tổng thể, chưa thấy được mối quan hệ tương tác giữa biến đổi khí hậu với tài nguyên môi trường, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội với biến đổi khí hậu và tài nguyên môi trường. Vì vậy, còn nhiều vấn đề chồng chéo, cần giải quyết từng mặt.

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chúng ta cần phải phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia hành động. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm tham mưu của các nhà khoa học cho Đảng và Nhà nước về vấn đề này.

Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu các ý kiến, phục vụ cho việc nghiên cứu, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.