Việt Nam đăng cai Diễn đàn châu Á về 3R

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung Đề án tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải (3R) lần thứ IV tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển vùng Liên Hợp Quốc (UNCRD) và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn đạt mục đích và yêu cầu đề ra.

Trước đó, Diễn đàn khu vực châu Á về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải (3R) lần thứ III đã được tổ chức tại Singapore ngày 4/10/2011. Diễn đàn có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách của 23 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và quốc tế về quản lý nước và tài nguyên.

Trong 4 năm qua, đã có 127 bên tham gia ký kết vào thỏa thuận nhằm giảm thiểu chất thải là các loại túi đựng. Các bên đã cùng nhau giảm được tổng số 7.100 tấn chất thải túi đựng và tiết kiệm được 15 triệu USD.

Sáng kiến 3R (Reduce – Giảm thiểu, Reuse – Tái sử dụng, Recycling – Tái chế) với trọng tâm phòng tránh, giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải do Chính phủ Nhật Bản đề xuất năm 2004 có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường.

Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đến năm 2025, 100% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại, 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị và 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.