Phê duyệt danh mục dự án ứng phó biến đổi khí hậu do ADB tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Tổng vốn của dự án là 1.100.000 USD, trong đó vốn tài trợ của ADB là 1.000.000 USD, vốn đối ứng bằng tiền mặt là 100.000 USD được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm phân bổ cho Bộ Xây dựng.

Được biết, dự án này được xây dựng là nhằm phát triển có hệ thống cấp quốc gia về quản lý rủi ro thiên tài và khả năng có thể phục hồi sản xuất sau thảm họa, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo mục tiêu phát triển.

Kết quả của dự án sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học và các công cụ tài chính thích hợp trong việc quản lý,thực hiện các dự án rủi ro thiên tai và ứng phó biển đổi khí hậu.

Hiện nay, Cục phát triển đô thị thuộc Bộ Xây dựng đang là cơ quan điều phối thực hiện dự án này, đưa ra hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai đô thị, đặc biệt là việc thu thập dữ liệu, lập bản đồ khu vực nguy hiểm và thiết kế dự án…