Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện REDD+

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” do Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp sớm hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB Hiệp định dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án theo quy định hiện hành.