Đẩy mạnh bảo vệ môi trường trong vận tải đường thủy

Ảnh:  ThienNhien.Net

ThienNhien.Net –Dự thảo thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa đang được Bộ Giao thông vận tải công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo này, nếu phương tiện có nhu cầu làm vệ sinh, cọ rửa,… thì nước thải phải được chứa lại trong các hầm, két chứa nước thải của phương tiện. Còn các chất thải rắn, chất ô nhiễm trên phương tiện phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường hoặc ủy thác cho cơ quan có chức năng chuyên môn về môi trường tiếp nhận và xử lý.

Khi hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện không được đổ các chất thải hoặc nước lẫn dầu ra đường thủy nội địa. Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố tràn dầu hoặc các chất độc hại trên đường thủy nội địa do phương tiện gây ra, thuyền trưởng hoặc chủ tàu gây ra sự cố phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tại cảng, bến và có các biện pháp phù hợp, kịp thời để ngăn chặn sự lan truyền, phát tán của dầu hay các chất độc hại.

Đối với cảng, bến, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện, yêu cầu phải có trang thiết bị phù hợp quy mô hoạt động và nhu cầu phòng ngừa ô nhiễm của đơn vị như: các trang thiết bị chứa dầu cặn, các phế thải từ dầu, nước thải, rác thải, chất thải nguy hại; cũng như phải có thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải từ phương tiện thủy…

Bên cạnh đó, các cảng, bến thủy nội địa phải có trách nhiệm tổ chức thu gom các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cảng, bến và chất thải từ các phương tiện khi phương tiện neo đậu tại cảng, không để chất thải, chất gây ô nhiễm rơi xuống nước… Đối với các cảng, bến thủy kinh doanh các sản phẩm dầu và các hóa chất độc hại, nguy hiểm phải xây dựng phương án phòng chống và ứng cứu sự cố, cũng như phải đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động này…