Hội nghị triển khai đề án tổng thể xử lý chất thải y tế

ThienNhien.Net – Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Nhiệm vụ của giai đoạn 2011 – 2015 là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế nhằm khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế ở Trung ương và địa phương.

Theo đó phấn đấu đến năm 2015, 100% các cơ sở y tế tuyến Trung ương, 70% các cơ sở y tế tuyến tỉnh, 50% các cơ sở y tế tuyến huyện và 100% các cơ sở y tế tư nhân thực hiện xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 30% các cơ sở y tế còn lại ở tuyến tỉnh, 50% các cơ sở y tế còn lại ở tuyến huyện và 100% các trạm y tế, nước thải nguy hại tại các cơ sở này được xử lý ban đầu trước khi thải ra môi trường.

Để đạt được mục tiêu trên, dự án sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý môi trường y tế; Đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế nhằm khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế ở Trung ương và địa phương; Tăng cường năng lực của các cơ quan chuyên môn của ngành y tế về quan trắc môi trường và đánh giá tác động của môi trường tới sức khỏe; Tăng cường ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải y tế tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội; Đẩy mạnh hoạt động đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý chất thải y tế.