Hỗ trợ giá điện cho dự án điện gió nối lưới

Điện gió Tuy Phong (Ảnh: Báo Bình Thuận)

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012.

Thông tư nêu rõ, sản phẩm điện được Nhà nước hỗ trợ giá là điện sản xuất từ các dự án điện gió được xây dựng, vận hành và đấu nối vào lưới điện quốc gia để cung cấp một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất.

Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ giá điện thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị trực thuộc được uỷ quyền mua điện từ các doanh nghiệp sản xuất, vận hành kinh doanh bán điện từ các dự án điện gió theo quy định.

Mức hỗ trợ giá điện cho Bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh. Số tiền hỗ trợ giá điện cho bên mua điện được xác định dựa vào mức hỗ trợ giá điện và sản lượng điện mua. Ngoài ra, mức hỗ trợ giá điện và thời gian hỗ trợ giá điện sẽ thay đổi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.