Cần hoàn thiện đề án đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN

ThienNhien.Net – Bộ Khoa học và Công nghệ cần hoàn thiện Đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2012.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 tại Thông báo số 197/TB-VPCP.

(Ảnh minh họa: Hocvienquany.vn)

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình trên, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của 3 chương trình, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ thuộc 3 chương trình, hoàn thành trước ngày 30/6.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức công bố Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 theo Quyết định số 439/QĐ-TTg; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xác định nội dung, nhiệm vụ triển khai từng sản phẩm cụ thể thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012, lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì từng nhiệm vụ của sản phẩm.

Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Khung tiêu chí hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng phương thức đánh giá và tiêu chí đổi mới công nghệ của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc thống kê, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đổi mới công nghệ quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương xây dựng và ban hành hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, hoàn thành trong quý III/2012.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với việc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN để thực hiện 92 đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 bắt đầu thực hiện từ năm 2012.