Quảng Ngãi chi gần 900 triệu đồng quy hoạch tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Đề cương và dự toán lập Dự án quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) giai đoạn 2011-2020 vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt với tổng kinh phí hơn 892 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư được trích từ ngân sách tỉnh, với phương thức tổ chức thực hiện là chỉ định thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến năm 2012, Sở phải hoàn thành các sản phẩm giao nộp, gồm 01 báo cáo thuyết minh tổng hợp, 01 báo cáo tóm tắt; bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 và các sản phẩm khác.