Quảng Trị lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu đến 2020

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý đề án Xây dựng kế hoạch hành động chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, đơn vị thực hiện là Trường Đại học Khoa học Huế.

Đề án sẽ được thực hiện từ 2011 – 2012 với tổng vốn 480 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nguồn vốn sự nghiệp môi trường.

Theo kế hoạch phê duyệt, các sản phẩm chính của đề án sẽ là báo cáo kế hoạch hành động chi tiết của các ngành, lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị; danh mục các đề án ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu; bộ bản đồ chuyên đề số và giấy tỷ lệ 1:50000; cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn liên quan đến biến đổi khí hậu; các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp.